Promocje i nowości

Drukarnia reklamowa i POS

  • Druk reklamowy
  • Banery, siatki MESH, flagi

Obsługa promocji

  • Kolportaż ulotek

Strony WWW

  • Projektowanie

Komputery PC Laptopy

  • Zakres oferty

Kontakt

Atomowa Agencja
Reklamowa
ul. Centralna 56d, Radonie
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 392 75 77
biuro @ atomowa.pl
Wizyt:  Ten miesiąc 775 Razem 359503

Currently are 7 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

Na wstępie chcemy wyraźnie zaznaczyć, że jako Agencja Reklamowa nie zajmujemy się sprzedażą detaliczną do klientów indywidualnych ponieważ nasza działalność opiera się na obsłudze reklamowej firm i instytucji.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku oraz chęć selekcji tylko uczciwych kontrahentów zmuszeni zostaliśmy do zastosowania metod współpracy zgodnych z aktualną w tej branży tendencją w kontaktach handlowych z nowymi klientami.

 

Oto kilka podstawowych zasad mających na celu bezpieczeństwo transakcji oraz zbudowanie Naszego zaufania do potencjalnego klienta:

  • pierwsze 3 zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.
  • kolejne zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności, który uzależniony jest od okresu współpracy
  • odroczony termin płatności nie dotyczy firm mających siedzibę poza granicami RP, z takimi firmami rozliczamy się tylko na zasadzie przedpłaty.

 

Odroczony termin płatności zostaje przyznany po uprzednim przedstawieniu nam:

  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
  • zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP.

W przypadku nieuzasadnionych opóźnień w dokonywaniu płatności następuje powrót do przedpłat.

 

Wzory / próbki produktów:
Wzory są odpłatne, a ich cena w zależności od rodzaju artykułu jest w mniejszym lub większym stopniu wielokrotnością ceny katalogowej. Klient ponosi także koszty transportu związane z dostarczeniem wzoru do miejsca jego przeznaczenia. W ramach rekompensaty wartość nadpłaty odliczana jest przy najbliższym zamówieniu. Procedura taka ma na celu zdyscyplinowanie klientów.

 

Zamówienie

Realizacja zamówienia odbywa się na zlecenie klienta i jedynie za jego zgodą. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do odbioru towaru oraz bezwarunkowego dokonania zapłaty za złożone zamówienie. Nie wykonujemy zamówień na własną rękę. Realizacja każdego zamówienia ze znakowaniem odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie akceptacji klienta, która jest dla nas podstawą do uruchomienia procesu produkcji. Klient akceptując zamówienie oraz projekt znakowania ponosi pełną odpowiedzialność za zaakceptowany projekt w tym za ewentualne błędy graficzne, ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, językowe etc.

 
Projekty
Projekty wykonywane przez nas są naszą własnością intelektualną i zabronione jest ich wykorzystanie, kopiowanie lub przekazywanie innym podmiotom w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek z etapów współpracy bez naszej wiedzy i zgody.
Opłata za projekt nie oznacza automatycznego przeniesienia praw własności intelektualnej do projektu a jedynie pokrycie kosztów roboczogodzin poświęconych na jego wykonanie. Przeniesienie praw własności intelektualnej może nastąpić w postaci odsprzedaży tych praw a ich wartość jest wyceniana indywidualnie.
Prosimy o dokładne sprawdzanie przygotowywanych przez nas projektów graficznych w szczególności pod względem występowania błędów graficznych, ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych, językowych etc. Ciężar poprawności w tym zakresie spoczywa na kliencie. Po akceptacji projektu przez klienta reklamacje nie będą uwzględniane. Akceptacja projektu i zlecenie realizacji zobowiązuje klienta do odbioru zleconej pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty przygotowane i przekazane nam przez klientów i wynikające z nich ewentualne błędy w druku.

 

Termin realizacji zamówienia

Pierwszy dzień terminu realizacji zlecenia to najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez pracownika droga mailową po spełnieniu poniższych warunków:

- sprawdzono i potwierdzono dostępność towaru

- potwierdzone zostały warunki współpracy poprzez przesłanie formularza zamówienia

- przesłano potwierdzenie lub zaksiegowano płatność na koncie (w przypadku nowych klientów)

- zaakceptowane zostały przedstawione projekty graficzne a w przypadku projektów klienta potwierdzono ich zgodność z wymogami technicznymi

Jeśli wszyskie powyższe punkty zostaną zrealizowane w całości do godziny 12.00 to przyjęcie zlecenia do realizacji następuje tego samego dnia.

Po przyjęciu zamówienia do realizacji jakiekolwiek zmiany w zamówieniu mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów uzależnionych od stopnia zaawansowania prac przygotowawczych lub produkcji, m.in: wyświetlenie klisz, sit, kalibracji maszyn znakujących, zaawansowania procesu znakowania etc.

 

Zakończenie realizacji zamówienia

Realizację zamówienia uznaje się za zakończoną w chwili odbioru towaru przez klienta o ile była to wysyłka ubezpieczona - towar nie ubezpieczony jest wysyłany na polecenie klienta i na odpowiedzialność klienta. Zakończenie realizacji zamówienia nieubezpieczonego następuje z chwilą przekazania towaru kurierowi. Jeśłi towar zostaje wysłany jako ubezpieczony zakończenie realizacji następuje z chwilą odbioru towaru o ile klient przy odbiorze nie stwierdzi niezgodności ilościowej lub jakościowej. Obebraanie towaru od kuriera bez zastrzeżeni ilościowych i jakościowych kończy realizacjię w chwili potwierdzenia odbioru na liście przewozowym lub w inny sposób przewidziany przez przewoźnika.

W przypadku doręczeń osobistych zakończenie realizacji zamówienia ma miejsce z chwilą podpisania faktury dołżczonej do towaru przekazywanego osobiści przez pracownika naszej firmy.

 

Dostawa towaru:

 

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia +/- 1% (najlepszy wynik na rynku). Jeśli produkt będzie podlegał ścisłemu zarachowaniu i ilość ma odpowiadać zamówieniu co do 1 sztuki to należy nas o tym poinformować przed złożeniem zamówienia. Jeśli nie ustalono inaczej dostawa zamówionego towaru odbywa się na koszt odbiorcy i kierowana jest na adres fakturowania. W przypadku powstania nadprogramowej nadwyżki towarowej i nie wyrażenia chęci jej odebrania/odkupu przez klienta staje się ona naszą własnością z prawem do dowolnego nią dysponowania w tym do dalszej odsprzedaży, przekazania, użytkowania lub zniszczenia etc.

 

Reklamacje:

Reklamacje należy składać na piśmie pod rygorem nieważności.
Przewidujemy dwa tryby zaspokojenia roszczeń:
1/. Naprawa/usunięcie wady lub w przypadku braku możliwości naprawy/usunięca wady wymiana towaru na wolny od wad. Wymiana/naprawa/usunięcie wady towaru możliwa jest w przypadku zwrotu całej ilości zakupionego towaru podlegającego reklamacji.
2/. Rabat w postaci korekty faktury w oparciu o poniższe współczynniki:
- współczynnik estetyczny stanowiący niezmiennie 10% wartości produktu, którego dotyczy reklamacja.
- w przypadku błędu w znakowaniu/druku z winy wykonawcy wysokość rabatu jest równa powierzchni jaką zajmuje błędnie oznakowany element w stosunku do całkowitej widocznej powierzchni produktu.
- w przypadku uszkodzenia produktu wysokość rabatu jest równa powierzchni elementu, na którym występuje błąd w stosunku do całkowitej widocznej powierzchni produktu.
- w przypadku uszkodzenia lub zagubienia zamówionego towaru przez firmę kurierską zwrot należności możliwy jest tylko w przypadku gdy przesyłka była ubezpieczona i do wartości na jaką przesyłka była ubezpieczona. W przypadku uszkodzenia produktu podstawą do dochodzenia roszczeń jest tylko i wyłacznie protokół szkody spisany w obecności kuriera.
Reklamacje co do właściwości fizycznych w szczegóności koloru, gramatury, rozmiaru, struktury/gładkości, sprężystości/twardości produktu nie podlegają reklamacji o ile nie są one ściśle określone w normach producenta wskazanego produktu lub ogólnie przyjętych zasadach lub też klient nie określił swoich oczekiwań co do tych właściwości przy składaniu zamówienia i o ile nie zostały one potwierdzone przez nas jako gwarantowane.
Suma rabatów nie może przekroczyć 100%.
 
Koszt dostawy reklamowanego towaru pokrywa reklamujący, w przypadku uznania reklamacji koszt ten jest zwracany.
Jeśli reklamacja dotyczy realizacji wykonywanej na odległość i nie ma możłiwości odesłania reklamowanego towaru reklamujący musi ponieść koszt dojazdu inspektora/inspektorów do miejsca gdzie znajduje sie towar w kwocie 1,00zł netto za kilometr w obie strony. Reklamujący zobowiązany jest także pokryć koszt ewentualnego zakwaterowania pracownika jeśli łączny czas dojazdu, inspekcji towaru oraz powrotu zajmie wiecej niż 12 godzin roboczych.
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z towarem lub sporządzenia protokołu w miejscu inspekcji.
Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie naprawa szkody - w zależności od przedmiotu – nastąpi w terminie 14 dni w przypadku produktów produkcji krajowej oraz w ciągu 60 dni w przypadku produktów importowanych. Koszt wysyłki naprawionego towaru pokrywa reklamujący. Jeśli zlecenie ma zostać wykonane poza siedzibą naszej firmy a łączny czas dojazdu, naprawy i powrotu zajmie więcej niż 8 godzin roboczych reklamujący zobowiązany do pokrycia kosztu ewentualnego zakwaterowania pracownika.
 
Reklamacje dotyczące znakowania i właściwości produktów:
W przypadku nadruków w skali Pantone, CMYK lub RAL reklamacji nie może podlegać kolor znakowania jeśli nie odbiega on więcej niż 10% od oczekiwanego koloru określonego w palecie Pantone, CMYK lub RAL. Odstępstwo takie może wystąpić w zależności od surowca na którym odbywa się znakowanie lub chociażby od warunków atmosferycznych w tym wilgotności powietrza. W przypadku nadruku bez podkładu na produktach innego koloru niż biały reklamacje dotyczące kolorystyki sa bezzasadne.
W przypadku wypału kalki ceramicznej reklamacji nie podlega kolor znakowania jeśli jego odstępstwo od wskazanego koloru mieści się w granicach +/- 20%.
W przypadku tłoczenia nie może podlegać reklamacji czytelność znakowania ponieważ jest ona uzależniona od podatności danego materiału na tłoczenie i jego odporności na obróbkę termiczną.
W przypadku znakowania laserowego odcień znakowania laserowego nie podlega reklamacji. Kolorystyka znakowania laserowego jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju powierzchni na której odbywa się znakowanie. Mimo dołożenia wszelkich starań wykonawca nie może zagwarantować odcienia znakowania oraz powtarzalności koloru znakowania na takich produktach jak skóry, eko-skóry, tkaniny, metale, drewno czy ceramika.
Sprzedaż z rabatem wykazanym na fakturze jako rabat od ceny początkowej jest uznawany za sprzedaż towaru/usługi drugiej kategorii i po potwierdzeniu przez odbiorcę podpisem na fakturze / liście przewozowym / protokole odbioru tego towaru lub usługi bez zastrzeżeń uznaje się, że jego/jej jakość jest zgodna z oczekiwaniami zamawiającego i od tej chwili nie podlega już jakiejkolwiek reklamacji. W przypadku uznania reklamacji następuje korekta wartości towaru do kwoty początkowej.
Reklamacje mogą dotyczyć tylko usług wykonanych bezpośrednio przez nasza firmę, reklamacje dotyczące towaru który został zastosowany do realizacji zamówienia w tym co do ich minimalnej trwałości należy składać bezpośrednio u producenta tego towaru.
W przypadku towarów znakowanych zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania od jednej do kilku sztuk towaru na wykonanie prób znakowania zatem ilosć dostarczana może różnić się o wspomniane kilka sztuk i fakt ten nie może podlegać reklamacji. Jeśli klient nie akceptuje tego stanu rzeczy to powinien poinformować nas o tym przed zamówieniem by dać nam możliwość zabezpieczenia dodatkowej ilości towaru na potrzeby wykonania prób.

 

 

Od każdej zasady są jednak odstępstwa, zatem niektóre z powyższych warunków mogą ulec zmianie w ramach indywidualnych porozumień.

 

Informacje o nieuregulowanych należnościach względem naszej firmy trafiają do Krajowego Rejestru Długów oraz innych branżowych rejestrów nieuczciwych przedsiębiorców powodując przykre konsekwencje dla dłużników.

 

Przez "Klienta" , "Wykonawcę" rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Niniejszy dokument oraz jego zapisy nie dotyczą Konsumentów w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.